Home » health news » การประเมินผลของยีนหลายตัว

การประเมินผลของยีนหลายตัว

การทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับมะเร็งเต้านมมีความซับซ้อนมากขึ้นการประเมินผลของยีนหลาย ๆ ตัวทำให้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์มากขึ้น แต่จากการศึกษาใหม่พบว่าการทดสอบที่กว้างขวางและใหม่กว่านั้นไม่ทำให้ผู้ป่วยกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของมะเร็ง การทดสอบทางพันธุกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่ความคลุมเครือในผลการทดสอบความท้าทาย

คือการรวมข้อมูลนี้เข้ากับการตัดสินใจในการรักษาโดยไม่ก่อให้เกิดความกังวลที่ไม่จำเป็น เริ่มต้นการทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับมะเร็งเต้านมเน้นเฉพาะยีน BRCA1 และ BRCA2 ตอนนี้การทดสอบแบบพาเนล multigene รุ่นใหม่มองหาความผิดปกติในยีนต่าง ๆ ที่มีบทบาทในความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม โดยการทดสอบยีนเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะมีการทดสอบในเชิงบวกหรือความแตกต่างของความสำคัญที่ไม่รู้จัก ในคำอื่น ๆ สิ่งที่ผิดปกติ แต่แพทย์ไม่ทราบวิธีที่มีผลต่อความเสี่ยงมะเร็ง ความกังวลคือการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นนี้อาจทำให้ผู้ป่วยกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดซ้ำของมะเร็งเต้านมเมื่อผลการทดสอบทางพันธุกรรมไม่ชัดเจน